Co zmieniło się w finansowaniu społecznościowym? Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Dnia 29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Nowe przepisy prawa wzbudziły duże zainteresowanie ze względu na uregulowanie tzw. wakacji kredytowych. Nie mniej ważna jest kwestia finansowania społecznościowego w Polsce.

Główny cel Ustawy o finansowaniu społecznościowym

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych została zatwierdzona we wrześniu 2020 roku, a jej celem jest uzupełnienie regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

Nowe przepisy prawa wprowadzają regulacje dotyczące finansowania społecznościowego w ramach crowdfundingu udziałowego (inwestycyjnego) oraz crowdfundingu pożyczkowego.

Zmiany, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2020/1503

Finansowanie społecznościowe staje się coraz bardziej popularnym sposobem pozyskiwania finansowania dla osób indywidualnych i firm. Dynamiczny rozwój rynku wymusza wprowadzenie zmian w prawie, czego dowodem jest wspomniana ustawa. Co się zmieniło?

Większa maksymalna kwota finansowania

Nowe przepisy prawa regulują wysokość kwoty, którą może zebrać spółka. Wynosi ona 5 000 000 euro. Środki można pozyskać w okresie 12 kolejnych miesięcy w ramach oferty publicznej akcji na uproszczonych warunkach, czyli bez konieczności publikacji prospektu i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

Finansowanie społecznościowe: Platformy muszą mieć zezwolenie

Zebranie środków na realizację konkretnego zadania będzie możliwe tylko na platformach finansowania społecznościowego, które mają zezwolenie wydawane na podstawie przepisów nowego rozporządzania. Oznacza to, że platformy mają obowiązek uzyskania licencji na prowadzenie działalności.

Plusem tej sytuacji jest fakt, że zgoda na prowadzenie platformy otwiera możliwość uzyskania zezwolenia na działalność transgraniczną na terenie całej UE.

Większa ochrona inwestorów i łatwiejsze wyjście z inwestycji

Rozporządzenie wprowadza szereg rozwiązań, których celem jest ochrona inwestorów, a także łatwiejsze wyjście inwestorów z projektu. Dzięki temu mniej doświadczone osoby będą miały więcej czasu do namysłu, by ewentualnie wycofać się z inwestycji.

Platformy społecznościowe mają obowiązek przeprowadzania wstępnego testu wiedzy. Pojawia się także konieczność wykonania symulacji ponoszenia strat przez niedoświadczonego inwestora. Możliwe będzie prowadzenie przez platformę tablicy ogłoszeń. Mają się na niej pojawiać informacje o zainteresowaniu kupnem lub sprzedażą akcji spółek, które pierwotnie były oferowane na platformie.

Jakie zmiany wprowadza ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych?

Ustawa i rozporządzenie mają istotny wpływ na platformy finansowania społecznościowego. Wymogiem stało się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności. Wcześniej nie było takiego obowiązku, jeśli nie świadczyły one usług maklerskich. Obecnie jednak platformy finansowania społecznościowego będą musiały ubiegać się o uzyskanie zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego.

Większa liczba obowiązków dla platform finansowania społecznościowego

Ustawa określa szereg obowiązków, jakie muszą wypełniać platformy finansowania społecznościowego, m.in. obowiązek informacyjny, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej czy przechowywania dokumentów.

KNF może nakazać wstrzymanie świadczenia usług

Co więcej, Komisja Nadzoru Finansowego ma szerokie prawa nadzorcze nad platformami. Przysługuje jej prawo do wystąpienia o wstrzymanie świadczenia usług finansowania społecznościowego. Może także zlecić platformie, aby skorzystała z usług firmy audytorskiej do kontroli sprawozdań finansowych. Tego rodzaju środki mają na celu ochronę osób inwestujących w projekty na platformach.

Platformy muszą także opłacić zezwolenie na wykonywanie działalności oraz ponieść roczną opłatę.

Nowe obowiązki notyfikacyjne

Ustawa wprowadza także kilka zmian do ustawy o ofercie publicznej w zakresie obowiązków notyfikacyjnych. Dotyczą one ofert publicznych, do których nie ma wymogu udostępniania prospektu emisyjnego.

Nowe obowiązki notyfikacyjne:

  • obowiązek zawiadomienia KNF przez emitenta lub oferującego o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia dokumentu do publicznej wiadomości dotyczy: ofert o wartości od 100 000 euro do mniej niż 1 000 000 euro, liczonej łącznie za okres 12 miesięcy;
  • obowiązek zawiadomienia KNF przez emitenta lub oferującego o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem udostępnienia dokumentu do publicznej wiadomości dotyczy:
    • ofert o wartości od 1 000 000 euro do mniej niż 2 500 000 euro, liczonej łącznie za okres 12 miesięcy;
    • ofert o wartości mniejszej niż 5 000 000 euro, liczonej łącznie za okres 12 miesięcy;
  • obowiązek przekazania KNF przez platformę arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na co najmniej 7 dni roboczych przed udostępnieniem go do publicznej wiadomości dotyczy ofert o wartości do 5 000 000 euro, liczonej za okres 12 miesięcy, przeprowadzonych za pośrednictwem platformy, która ma zezwolenie na prowadzenie działalności.
  • emitent może udostępnić arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych na swojej stronie internetowej nie wcześniej niż po udostępnieniu tego arkusza do wiadomości opinii publicznej przez platformę, wraz z informacją, że udział w ofercie publicznej jest możliwy za pośrednictwem dostawy usług finansowania społecznościowego (platformy) wskazanej przez emitenta.

Przejściowe przepisy dla platform finansowania społecznościowego

Platformy finansowania społecznościowego mogą działać na dotychczasowych zasadach bez odrębnego zezwolenia wydawanego przez KNF do 10 listopada 2023 r. Jest to okres przejściowy przewidziany w przepisach rozporządzenia UE 2020/1503.

Z uwagi na problemy we wdrożeniu przepisów w różnych krajach członkowskich, Komisja Europejska zdecydowała się wydłużyć okres przejściowy do 10 listopada 2023 r. Celem jest lepsze dostosowanie się platform do nowych wymogów.

Co z crowdfundingiem pożyczkowym?

Zmiany dotknęły także bezpośrednio crowdfunding pożyczkowy, który także objęło Rozporządzenie 2020/1503. Oznacza to, że platformy udzielające finansowania dla klientów firmowych także będą musiały mieć zezwolenie na prowadzenie działalności. W przypadku braku pozwolenia KNF ma prawo nałożyć grzywnę do 5 mln zł, ale konsekwencji może być znacznie więcej. Warto podkreślić, że nowe przepisy prawa nie obejmują finansowania społecznościowego dla osób fizycznych, które nie jest związane z celem gospodarczym lub zawodowym.

Zmiany dotyczące finansowania społecznościowego mają poprawić bezpieczeństwo inwestorów, ale także osób indywidualnych i firm, które korzystają z crowdfundingu pożyczkowego. Konieczność zdobycia licencji i nadzór KNF mają za zadanie zabezpieczyć ich interesy.

Rynek crowdfundingu pożyczkowego i inwestycyjnego ma szansę na dalszy rozkwit. Wprowadzane regulacje i nadzór organu państwowego mogą przekonać do skorzystania z finansowania społecznościowego osoby, które dotychczas obawiały się tej formy pożyczania pieniędzy.
Wypróbuj, jak działa crowdfunding pożyczkowy dla Ciebie lub Twojej firmy.